CO2 -avgift på gass

Fra 1. september 2010 det ble innført CO2 -avgift på gass i Norge. Som registrert leverandør (særavgiftspliktig) er Flogas Norge AS forpliktet til å kreve inn avgiften og betale den videre til staten.

For de av våre kunder som er berettiget til redusert avgift eller fullt fritak fra avgiften, må det leveres en årserklæring til Flogas Norge AS.
Dette skjemaet skal benyttes i perioden 31.08.2014 til 31.08.2015:
Flogas_-_årserklæring_CO2_for_2014_-_15.pdf
 

Kort om avgiften

Ved levering av LNG (naturgass) og LPG (propan og butan) fra registrerte importører og produsenter skal det som hovedregel betales CO2 -avgift.

CO2 -avgiften på LPG er fra 1. juli 2015 på NOK 1,23,- eks mva pr kg. For utfyllende informasjon se: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-06-19-717

Gass til en del virksomheter kan imidlertid leveres med redusert sats eller helt fritatt for avgiften. De reduserte satsene er NOK 0,05,- eks mva pr m³ LNG og NOK 0,00 pr kg LPG. Retten til redusert sats eller fritak bestemmes av foretakets næringskode, avgiftsstatus eller gassens anvendelse. Noen virksomheter kan ha "delt bruk" av gassen, for eksempel at noe brukes til industriformål og resten til oppvarming av administrasjonsbygg. Ved delt bruk ber vi å få oppgitt en fordelingsnøkkel mellom forbruk av gass til oppvarming og produksjon (eksempelvis 80/20).

For å finne din bedrifts næringskode, benytter du Brønnøysundsregistrenes internettsider: www.brreg.no. Der vil du finne næringskoder under "Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret".

For nærmere informasjon om avgiften og hvilke næringskoder som gir krav på redusert sats eller fritak for avgift henviser vi til :

http://www.toll.no

http://www.lovdata.no