Det er lønnsomt å bytte fra olje til propan – du sparer både penger og miljø

Flogas får mange henvendelser fra bedrifter som vil se på muligheter med propan fremfor olje. Vurdering av energibærere har stor oppmerksomhet i markedet og propan er for mange et svært godt alternativ, både for økonomi og redusert miljøbelastning.

Her ønsker vi å belyse en del fortrinn med bruk av propan, og håper det bidrar til å vekke en nysjerrighet for å ta kontakt med oss i Flogas til en prat om muligheter for din bedrift.

Økonomiske besparelser

I de siste årene har energiprisen på propan ligget i snitt ca. 20 øre pr. kWh under fyringsolje. Når regjeringen fra 1. januar 2014 økte avgiftene på fyringsolje med 50% tilsvarende totalt 8 øre pr. kWh ble propan enda mer fordelaktig. Prisene på både olje og propan styres av det internasjonale markedet og trenden viser at propan gradvis har blitt billigere i forhold til olje.

Vi i Flogas tror denne utviklingen vil fortsette også i årene fremover og mener de årlige besparelsene du kan få som propankunde bare vil øke.

Ved overgang til moderne kjeltyper kan man ved bruk av propan oppnå betydelig bedring av virkningsgrad i forhold til olje. 20-30 % redusert energiforbruk er ikke uvanlig og medfører både
reduserte kostnader og reduserte utslipp. Man kan også bruke gassbrennere direkte i prosesser, uten å gå veien om varmtvann, damp eller hetolje. Da kan forbruk, kostnader og utslipp reduseres ytterligere, ofte opp mot 50%.

Ofte kan vi se at prisdifferansen gjør at investeringen kan nedbetales innen ca to år.

Dette høres kanskje for godt ut til å være sant. Men slik er det altså!

Hvor mye man kan spare avhenger av geografisk beliggenhet, forbruk, behovet for teknisk utstyr i gassanlegget og om bedriften har krav på fritak for CO2-avgift. Konkrete besparelser må derfor beregnes i hvert enkelt tilfelle.

Flogas har et sterkt fokus på dette området og kan tilby både kalkulasjon, rådgivning og finansiering.

Store miljøbesparelser

Utslippsredusjonene er betydlige med bruk av propan.

Hva kan dette bety for din bedrift?

Mange bedrifter har kunder som stiller krav til miljøprofil fra sine leverandører. I den sammenheng kan det være både interessant og motiverende å se de konkrete miljøbesparelsene en bedrift kan skape ved å gå fra fyringsolje til propan.

Ved bytte fra en gammel overdimensjonert oljekjel til en moderne kondenserende gasskjele kan man oppnå reduksjon i CO2-utslipp på opptil 40-50% avhengig av årsvirkningsgraden på oljekjelen. Betydelig reduksjon kan også oppnås bare ved bytte av brenner dersom dette anses som mer aktuelt basert på en lønnsomhetsbetraktning.

Når man snakker om miljø er det gjerne drivhuseffekten som er i fokus, men man skal ikke glemme luftkvaliteten til mennesker i nærmiljøet (i hovedsak relatert til partikler og NOx) samt effekten av sur nedbør (SO2 og NOx). I motsetning til fyringsolje er nemlig avgassen fra propan fri for både partikler, støv og svovelutslipp!

Øvrige utslipp som reduseres er metaller, karbonmonoksid, dioksiner og organiske stoffer av typen aromatiske hydrokarboner.

Propan er ikke forurensende. Gasstanker kan derfor plasseres i områder som er spesielt vernet i forbindelse med grunnvann, uten fare for miljøet om gasslekkasje skulle oppstå.

Utfordringer knyttet til global oppvarming og miljø kan ikke løses raskt med en enkelt løsning. Det internasjonale klimapanelet IPCC sier at det ikke bare handler om at vi må redusere våre utslipp, men at dette bør skje fort. IPCC foreslår at naturgass bør erstatte kull til verdens strømproduksjon da dette vil gi rask effekt i et globalt perspektiv. På samme måte kan propan være en del av løsningen. Propan medfører ikke nullutslipp, men bytter du ut olje med propan bidrar du umiddelbart til redusert drivhuseffekt og en forbedring av nærmiljøet.

Print ut vår nye brosjyre som
beskriver de mest opplagte
fordelene med propan.